Energetická chudoba

Zmierňovanie energetickej chudoby

V rámci Dohovoru primátorov a starostov v Európe sa signatári popri prijímaní opatrení na zmiernenie zmien klímy a adaptáciu ich nevyhnutným dôsledkom zaväzujú v roku 2030 zabezpečiť všetkým prístup k bezpečnej, udržateľnej a dostupnej energii. V európskom kontexte to znamená prijať opatrenia na zmiernenie energetickej chudoby. Zmierňovaním energetickej chudoby môžu signatári dohovoru zlepšiť kvalitu života svojich občanov a vytvoriť spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť.

Čo je energetická chudoba?

Energetickú chudobu možno definovať ako:

“situácia, keď si domácnosť alebo jednotlivec nemôžu dovoliť základné energetické služby (vykurovanie, chladenie, osvetlenie, mobilita a elektrická energia) na zabezpečenie slušnej životnej úrovne v dôsledku kombinácie nízkych príjmov, vysokých výdavkov na energiu a nízkej energetickej účinnosti ich domácnosti”.

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

Z praktického hľadiska to znamená, že zraniteľní občania buď nemajú prístup k energetickým službám, alebo tieto energetické služby využívajú, ale znižuje to ich prístup k iným základným službám. Postihnutie energetickou chudobou môže mať vážne dôsledky na zdravie, blahobyt, sociálne začlenenie a kvalitu života. Domácnosti trpiace energetickou chudobou majú nedostatočnú úroveň niektorých základných energetických služieb, napr. osvetlenie, kúrenie/klimatizácia, používanie spotrebičov, doprava a mnoho ďalších. Z tohto dôvodu je potrebné energetickú chudobu zohľadniť v mnohých oblastiach politiky, vrátane sociálnej a hospodárskej politiky a, samozrejme, aj politiky pre oblasť klímy a životného prostredia.

Problém energetickej chudoby v Európe

Energetická chudoba je komplexná otázka. Nie je ľahké odhadnúť súčasnú úroveň energetickej chudoby v európskych mestách a obciach, ani jej vplyv na život občanov. Odhaduje sa, že energetická chudoba postihuje 1 občana z 10. Podľa údajov v Európe:

57 miliónov ľudí si nemôže dovoliť udržiavať doma teplo v zime [1]

104 miliónov ľudí nemôže udržiavať doma príjemnú teplotu si v lete [1]

52 miliónov ľudí čelí oneskoreniu v platení účtov za energiu [1]

10 miliónov ľudí musí prejsť pešo viac ako 30 minút, aby sa dostali k prostriedkom verejnej dopravy [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Informovanosť o energetickej chudobe v Európe rastie a niektoré inštitúcie EÚ ju identifikovali ako politickú prioritu, a to najmä v legislatívnom balíku Európskej komisie 'Čistá energia pre všetkých Európanov'. Ako súčasť úsilia Európskej komisie riešiť energetickú chudobu v krajinách EÚ bolo v roku 2018 vytvorené Európske stredisko pre monitorovanie energetickej chudoby (EPOV). EPOV existuje na zlepšenie merania, monitorovania a zdieľania poznatkov a osvedčených postupov v oblasti energetickej chudoby. Viac informácií o EPOV nájdete tu.

Európsky dohovor primátorov a starostov a EPOV spolupracujú na riešení energetickej chudoby. Tieto dve iniciatívy sú financované Európskou komisiou a podporujú orgány miestnej a regionálnej samosprávy v celej Európe pri zmierňovaní energetickej chudoby prostredníctvom zdieľania poznatkov a zdrojov na budovanie miestnych kapacít.

Užitočnými odkazmi

Časť s užitočnými odkazmi obsahuje najviac relevantné publikácie o financovaní pre spoločenstvo dohovoru vrátane najlepších príkladov dobrej praxe a získaných skúseností.

Country-specific materials