Zapojiť sa ako koordinátor

Dohovor primátorov a starostov spája všetky úrovne samosprávy, príslušné podporné organizácie, agentúry a združenia pri vstupe do iniciatívy a napomáha rýchlym miestnym klimatickým a energetickým opatreniam. Nižšie nájdete podrobnejšie informácie o tom, ako sa zapojiť.

Koordinátori dohovoru sa môže zaviazať k podpore signatárov v rozsahu svojej územnej pôsobnosti a to rôznymi spôsobmi. Vrátane: Propagácie Dohovoru primátorov a starostov, technickej alebo finančnej podpory na tvorbu a implementáciu akčných plánov energetického a klimatického rozvoja, a vytváraním sietí medzi signatármi dohovoru. Akýchkoľvek činností, ktoré podporujú miestne klimatické a energetické opatrenia. Pozri podrobnejšie údaje nižšie.


Kto sa môže zapojiť?

Provincie, regióny, ministerstvá, metropolitné oblasti, združenia orgánov miestnej samosprávy… Každý orgán verejnej správy, ktorý sa formálne zaviaže poskytovať strategické poradenstvo, finančnú a odbornú podporu signatárom dohovoru bude oficiálne uznaný za koordinátora dohovoru.

Ak budete potrebovať ďalšie informácie, obráťte sa prosím na podporu koordinátorov dohovoru na adrese coordinators@eumayors.eu.

Zoznam koordinátorov

Ako sa zapojiť

Orgány verejnej správy, ktoré majú záujem o získanie štatútu koordinátora dohovoru potrebujú postupovať nasledovne:

KROK 1

Vyplniť online prihlášku na prvú kontrolu splnenia podmienok;

KROK 2

Po potvrdení splnenia podmienok vyplniť a podpísať vyhlásenie o záväzku, ktoré poskytne kancelária Dohovoru primátorov a starostov

KROK 3

Po prevzatí podpísaného vyhlásenia o záväzku vytvorí kancelária Dohovoru primátorov a starostov online profil pre váš orgán. Umožní vám aktívne sa zapojiť do Dohovoru primátorov a starostov a pomôže vám lepšie poskytovať podporu pridruženým signatárom.

Prečo sa zapojiť

Stať sa koordinátorom dohovoru prináša viaceré výhody:


Keď sa zapojiť?

Koordinátori dohovoru sa môžu zapojiť do Dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energetiku kedykoľvek prostredníctvom registračného formulára, ktorý sa nachádza v pravej časti tejto stránky.