Skupina realizátorov

Skupina realizátorov

Dohovor primátorov a starostov je iniciatívou, ktorá je určená pre mestá a riadia ju mestá. Skupina realizátorov združuje popredné mestá, regióny a odborníkov v oblasti zmierňovania a adaptácie na klimatické zmeny z celej Európy a dáva im príležitosť prispieť ku konsolidácii a rozvoju tejto iniciatívy.

Členovia skupiny zdieľajú svoje skúsenosti a odborné znalosti v oblasti zmierňovania dopadov zmeny klímy, adaptácie na miestnej úrovni, a prístupu k energii. Sú tiež vyzývaní k tomu, aby sa vyjadrovali ku kľúčovým bodom metodického a strategického rozvoja tejto iniciatívy. V závislosti od tém, ktoré riešia, odborníci na adaptáciu alebo zmierňovanie dopadov sú vyzývajú k tomu, aby uviedli osobitné výzvy – či už vo vzťahu k špecifickej metodike dohovoru alebo všeobecnejším usmerneniam pre budúci rozvoj.