Cieľ a rozsah pôsobnosti

Dohovor primátorov a starostov je celosvetovo najväčším hnutím miest za miestne klimatické a energetické opatrenia. Nižšie nájdete ďalšie informácie o tejto iniciatíve EÚ – o jeho minulosti, poslaní a vízii a úspechoch v číslach.

Vízia signatárov

SigningSignatári sa hlásia k spoločnej vízii do roku 2050: urýchliť elimináciu emisií uhlíka na ich území, posilniť vlastnú kapacitu na adaptáciu sa nevyhnutné dopady klimatickej zmeny, a umožniť svojim občanom prístup k bezpečnej, udržateľnej a cenovo prístupnej energii.

Záväzky signatárov

Signatárske mestá sa zaväzujú prijať opatrenia na podporu cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 a prijať spoločný prístup k zmierňovaniu dopadov a adaptácii na klimatické zmeny.

S cieľom premietnuť politický záväzok do praktických opatrení a projektov, signatári dohovoru sa zaväzujú predložiť do dvoch rokov od rozhodnutia miestneho zastupiteľstva akčný plán energetického a klimatického rozvoja (SECAP) s kľúčovými plánovanými opatreniami. Plán bude zahŕňať východiskový stav emisií, aby bolo možné sledovať zmierňujúce opatrenia a posúdiť klimatické riziká a zraniteľnosť. Adaptačná stratégia môže byť buď súčasťou plánu SECAP alebo vytvorená a rozšírená v samostatnom plánovacom dokumente. Tento odvážny politický záväzok znamená začiatok dlhodobého procesu s mestami, ktoré sa zaviazali každé dva roky podávať správy o pokroku pri realizácii plánu.