Illustration Slovník

Dohovor primátorov a starostov je mnohostranná iniciatíva, ktorá zahŕňa široké spektrum aktérov, množstvo krokov a procesov. Prostredníctvom tohto slovníka by sa mali novo pristupujúci členovia vedieť zorientovať v komplexných informáciach o Dohovore od A po Z.

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja (SEAP) je kľúčový dokument, v ktorom signatár Dohovoru popisuje, ako plánuje dosiahnuť svoj cieľ zníženia emisií CO2 do roku 2020. Definuje činnosti a opatrenia vytvorené za účelom dosiahnutia cieľov vrátane lehôt a pridelenia zodpovednosti. Signatári Dohovoru si môžu zvoliť formát svojho SEAP, pokiaľ je v súlade so zásadami stanovenými v Príručke SEAP.

Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy (SECAP)

Kľúčový dokument, v ktorom signatár Dohovoru primátorov a starostov uvádza, ako plánuje splniť si svoje záväzky. Vymedzujú sa v ňom opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu spolu s časovým harmonogramom a zverenými úlohami.

Asociovaní partneri

Asociovanými partnermi sú profesijné združenia, mimovládne organizácie a iné podobné štruktúry, ktoré sú schopné zaistiť prepojenie so súkromnými firmami a občianskou spoločnosťou, ako aj podporovať signatárov Dohovoru, najmä formou technológií, nástrojov, finančných stimulov, propagačných materiálov, kultúrnych a participačných iniciatív.

Energetické agentúry

Miestne a regionálne energetické agentúry podporujú zavedenie osvedčených postupov dobrého hospodárenia s energiou, obhajujú koncept udržateľnosti, poskytujú informácie a poradenstvo a ponúkajú rad ďalších lokálnych služieb na základe špecifických lokálnych energetických potrieb. Energetické agentúry sú financované orgánmi verejnej správy.

Helpdesk

Služba helpdesk je primárne rozhranie medzi orgánmi miestnej samosprávy a Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov. Reaguje na všeobecné alebo technické otázky o iniciatíve a pomáha signatárom počas procesu.

Kancelária Dohovoru primátorov a starostov

Kancelária Dohovoru primátorov a starostov (CoMO), zriadená a financovaná Európskou komisiou, je zodpovedná za koordináciu a každodenné riadenie iniciatívy. Signatárom poskytuje administratívnu pomoc a technické pokyny, napomáha vytváraniu sietí medzi zúčastnenými stranami Dohovoru a zabezpečuje propagáciu ich aktivít. CoMO je riadená konzorciom európskych sietí predstavujúcim miestne a regionálne orgány vedené Energy-Cities a tvorené CEMR, Climate Alliance, Eurocities a Fedarene.

Koordinátori Dohovoru

Európska komisia definuje „koordinátorov Dohovoru“ ako verejné správy, ktoré poskytujú strategické vedenie, finančnú a technickú podporu obciam, ktoré podpísali Dohovor primátorov a starostov, ale ktoré nemajú dostatočné zručnosti a/alebo zdroje na splnenie svojich požiadaviek. Koordinátori Dohovoru sú podnárodné decentralizované orgány – vrátane provincií, regiónov a verejných zoskupení obcí a národné verejné orgány, ako napríklad národné energetické agentúry.

Miestny deň energie

Miestne dni energie sú podujatia organizované signatármi Dohovoru ako súčasť ich oficiálnych záväzkov s cieľom zvýšiť povedomie o príležitostiach, ktoré ponúka inteligentnejšie využitie energie. Poskytujú orgánom miestnych samospráv príležitosť zapojiť zainteresované strany a občanov do spoločného dialógu o vypracovaní a realizácii akčných plánov udržateľného energetického rozvoja. Typy podujatí, zvyčajne organizovaných v určitom období, sa môžu meniť, ale obvykle zahŕňajú aktivity ako workshopy, výstavy, komentované prehliadky a dni otvorených dverí.

Podporné štruktúry

Európska komisia definuje podporné štruktúry ako európske, národné a regionálne siete a združenia miestnych samospráv, ktoré lobujú, komunikujú a vytvárajú siete za účelom propagácie iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov a podporujú záväzky jeho signatárov.

Posúdenie rizika a zraniteľnosti

Analýza, ktorá určuje charakter a rozsah rizika na základe preskúmania možných rizík a posúdenia zraniteľnosti, ktoré by mohli predstavovať potenciálne ohrozenie alebo poškodenie zdravia ľudí, majetku, živobytia a životného prostredia, od ktorých závisia – vďaka čomu možno identifikovať dôležité oblasti záujmu, a tak získavať informácie pre rozhodovanie. Toto posúdenie by mohlo riešiť riziká súvisiace s povodňami, extrémnymi teplotami a obdobiami horúčav, so suchami a s nedostatkom vody, búrkami a inými extrémnymi poveternostnými javmi, so zvýšeným výskytom lesných požiarov, zvýšením hladiny morí a s pobrežnou eróziou (ak to pripadá do úvahy).

Príklad dobrej praxe

Príkladmi dobrej praxe sú relevantné príklady iniciatív, na ktoré sú signatári, koordinátori a podporné štruktúry Dohovoru patrične hrdí a okrem toho pokladajú za užitočné propagovať aplikáciu týchto opatrení u iných orgánov miestnych samospráv, provincií, krajov a sietí.

Šablóna SEAP/SECAP

Šablóna SEAP/SECAP je elektronický dokument, ktorý musia signatári Dohovoru vyplniť on-line v angličtine zároveň s tým, ako predkladajú svoj plán vo svojom (štátnom) jazyku. Bol vytvorený preto, aby pomohol signatárom štrukturovať ich aktivity a opatrenia a aby uľahčil monitorovanie a nadväzujúce opatrenia.

Spoločné výskumné centrum

Spoločné výskumné centrum (SVC) je vedeckou a technickou pravou rukou Európskej komisie. Je zodpovedné za poskytovanie technickej a vedeckej podpory iniciatíve. Úzko spolupracuje s CoMO za účelom poskytnutia jasných technických pokynov a šablón signatárom, aby tak napomohlo signatárom splniť ich záväzky plynúce z účasti na Dohovore primátorov a starostov a aby monitorovalo realizáciu plánov a výsledky. Webová lokalita SVC: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Správa o realizácii

Správa o realizácii je dokument, ktorý signatári Dohovoru predkladajú každé dva roky od dodania svojho akčného plánu udržateľného energetického rozvoja a ktorý popisuje priebežné výsledky jeho realizácie. Cieľom tejto správy je posúdiť, či sú priebežné výsledky v súlade s naplánovanými cieľmi.

Tematická diskusná skupina

Tematická diskusná skupina je služba na výmenu informácií a skúseností, ktorá si kladie za cieľ stimulovať vzájomnú komunikáciu a vytváranie sietí medzi zainteresovanými stranami Dohovoru. Tieto na mieru šité výmenné platformy združujú vopred určené kategórie zainteresovaných strán Dohovoru, t. j. veľké mestá a metropolitné oblasti, malých a stredne veľkých signatárov, koordinátorov Dohovoru a podporné štruktúry, ktorí medzi sebou diskutujú o témach a otázkach týkajúcich sa Dohovoru, a to najmä počas podujatí organizovaných kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov, na on-line fórach a webinároch.

Tematický workshop

Tematické workshopy sú interaktívne stretnutia na budovanie kapacít organizované CoMO za účelom podpory prenosu skúseností a znalostí medzi účastníkmi. Tematické workshopy sa špeciálne zameriavajú na diskusné skupiny.

Východiskový inventár emisií

Východiskový inventár emisií predstavuje vyčíslenie množstva emisií CO2 vznikajúcich v dôsledku spotreby energie v rámci územia signatára Dohovoru v priebehu východiskového roku. Umožňuje identifikovať hlavné zdroje emisií CO2 a ich príslušný redukčný potenciál.

Webinár

Webinár je živá, interaktívna prezentácia na webe, ktorá zainteresovaným stranám Dohovoru, vrátane signatárov, podporných štruktúr a koordinátorov Dohovoru, ponúka príležitosť zúčastniť sa prednášky vedenej členmi CoMO alebo inými odborníkmi na špecifickú tému týkajúcu sa Dohovoru.

twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
S politickou podporou Európskej komisie S politickou podporou Európskej komisie. Stránku koordinuje kancelária Dohovoru.
Novinky | Diár | Mapa stránok | RSS pomoc | Tvorcovia lokality | Právne informácie